ŚWIETLICA SZKOLNA

 

Nasza świetlica jest czynna od godziny 7.00 do 17.30. Można tu ciekawie i  przyjemnie spędzić czas w oczekiwaniu na lekcje lub rodziców. Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia plastyczne, sportowe. Uczniowie mogą odrobić pracę domową, posłuchać muzyki, uczestniczyć wzajęciach tematycznych. 

 

 

 

       W co się bawić?  Zabawnik, to zbiór 150 pomysłów, scenariuszy gier i zabaw dla dzieci, od wyliczanek poprzez gry planszowe, aż po teatr.

https://zabawnik.org/

 

       Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych

do odbioru dziecka ze szkoły/świetlicy szkolnej.

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  informujemy, że:

 1. Informacja o Administratorze Danych Osobowych oraz Inspektorze Ochrony Danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym (05-083), przy ul. Warszawskiej 697; tel. 227520524; e-mail:sekretariat@zspborzecin.pl

Informujemy także, że wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować drogą e-mail: iod@zspborzecin.pl lub listownie, na adres Administratora podany wyżej, z dopiskiem INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

 1. Cele, kategorie i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe  w zakresie imię i nazwisko, nr dowodu osobistego przetwarzane są w celu zweryfikowania Państwa tożsamości jako osób upoważnionych przez rodzica/opiekuna prawnego do odbioru dziecka ze szkoły/świetlicy szkolnej. Podstawą prawną przetwarzania jest  wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO) oraz art. 68 prawo oświatowe.

 1. Odbiorcy danych osobowych:

Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych innym odbiorcom danych osobowych.

 1. Okres przechowywania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania roku szkolnego.

 1. Prawa przysługujące osobom, których dane osobowe przetwarzamy:
 2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (prawo to przysługuje w sytuacji, gdy przetwarzania danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku prawnego Administratora), ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu; przy czym realizacja tych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, a także m. in. z zasadami wynikającymi z Prawa Oświatowego oraz archiwizacji dokumentacji.
 3. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Informacje o źródle pochodzenia danych osobowych:

Administrator pozyskał Pani/Pana dane osobowe od rodzica/opiekuna prawnego dziecka.

 1. Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne celu podjęcia weryfikacji tożsamości osoby odbierającej dziecko ze szkoły/świetlicy szkolnej.

 1. Profilowanie/ zautomatyzowane podejmowanie decyzji:

Nie przetwarzamy danych osobowych w sposób zautomatyzowany ani nie poddajemy ich profilowaniu.

 1. Przekazywanie danych do państw trzecich

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)

 

 

Regulamin pracy świetlicy

Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej Grupy Kampinos w Borzęcinie Dużym

Celem świetlicy szkolnej jest organizowanie zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych dla dzieci rodziców pracujących.

 1. Świetlica jest czynna w godzinach7.00 – 17.30.
 2. Wychowawcy świetlicy ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego wejścia na teren świetlicy do momentu odebrania go przez osoby uprawnione. Dziecko musi być odebrane ze świetlicy do godziny 17.30.
 3. Nie podlega opiece wychowawców dziecko przebywające w szkole przed godz. 7.00, a także dziecko, które nie dotrze do świetlicy.
 4. Rodzice/ opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia oraz aktualizacji danych osobowych.
 5. Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice/opiekunowie prawni lub osoby przez nich upoważnione pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy. Uczniowie mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy do domu, jeżeli posiadają pisemne pozwolenie od rodziców/ opiekunów prawnych.
 6. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy (np. odbieranie dziecka przez osobę dotąd nieupoważnioną, samodzielne wyjście itp.) rodzice muszą powiadomić wychowawców świetlicy pisemnie – z datą i podpisem. Bez takiego upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy.
 7. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad dotyczących bezpieczeństwa, kulturalnego zachowania się oraz szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy. Zachowanie dziecka w świetlicy może mieć wpływ na jego ocenę z zachowania.
 8. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania podstawowych zasad higieny (np. dezynfekowanie rąk, utrzymanie dystansu społecznego).
 9. W przypadku gdy zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu innych dzieci oraz gdy zostały wyczerpane wszystkie środki zapobiegawcze (współpraca z rodzicami, psychologiem, pedagogiem szkolnym), a zachowanie dziecka nie uległo zmianie, możliwość uczęszczania do świetlicy może zostać zawieszona.
 10. Możliwość uczęszczania dziecka do świetlicy może zostać zawieszona także w przypadku, gdy rodzice/ opiekunowie dziecka nie przestrzegają regulaminu świetlicy.
 11. Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem świetlicy rodzice/ opiekunowie mogą zgłaszać i omawiać z wychowawcą świetlicy.