Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych

do odbioru dziecka ze szkoły / świetlicy szkolnej.

 

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  informujemy, że:

 1. Informacja o Administratorze Danych Osobowych oraz Inspektorze Ochrony Danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym (05-083), przy ul. Warszawskiej 697; tel. 227520524; e-mail:sekretariat@zspborzecin.pl

Informujemy także, że wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować drogą e-mail: iod@zspborzecin.pl lub listownie, na adres Administratora podany wyżej, z dopiskiem INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

 1. Cele, kategorie i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe  w zakresie imię i nazwisko, nr dowodu osobistego przetwarzane są w celu zweryfikowania Państwa tożsamości jako osób upoważnionych przez rodzica/opiekuna prawnego do odbioru dziecka ze szkoły/świetlicy szkolnej. Podstawą prawną przetwarzania jest  wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO) oraz art. 68 prawo oświatowe (?)

 1. Odbiorcy danych osobowych:

Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych innym odbiorcom danych osobowych.

 1. Okres przechowywania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania roku szkolnego.

 1. Prawa przysługujące osobom, których dane osobowe przetwarzamy:
 2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (prawo to przysługuje w sytuacji, gdy przetwarzania danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku prawnego Administratora), ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu; przy czym realizacja tych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, a także m. in. z zasadami wynikającymi z Prawa Oświatowego oraz archiwizacji dokumentacji.
 3. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Informacje o źródle pochodzenia danych osobowych:

Administrator pozyskał Pani/Pana dane osobowe od rodzica/opiekuna prawnego dziecka.

 1. Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne celu podjęcia weryfikacji tożsamości osoby odbierającej dziecko ze szkoły/świetlicy szkolnej.

 1. Profilowanie/ zautomatyzowane podejmowanie decyzji:

Nie przetwarzamy danych osobowych w sposób zautomatyzowany ani nie poddajemy ich profilowaniu.

 1. Przekazywanie danych do państw trzecich

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego).