INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

                                  W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W BORZĘCINIE DUŻYM

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  informujemy, że:

 1. Informacja o Administratorze Danych Osobowych oraz Inspektorze Ochrony Danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym (05-083), przy ul. Warszawskiej 697,

Informujemy także, że wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować drogą e-mail: iod@zspborzecin.pl lub listownie, na adres Administratora podany wyżej, z dopiskiem INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

 1. Administrator Danych Osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody (jeśli dotyczy).
 2. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu/celach:
 3. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych
 4. rekrutacyjnych
 5. realizacji umów zawartych z kontrahentami
 6. na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 7. Odbiorcy danych osobowych:

W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

 1. Podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
 2. Podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty przetwarzające-procesory)
 3. Nie przetwarzamy danych osobowych w sposób zautomatyzowany ani nie poddajemy ich profilowaniu.
 4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
 5. Okres przechowywania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

 1. Prawa przysługujące osobom, których dane osobowe przetwarzamy:
 2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; przy czym realizacja tych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, a także m. in. z zasadami wynikającymi z Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Ordynacji Podatkowej oraz archiwizacji dokumentacji.
 3. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Pozostałe informacje:
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy podstawę przetwarzania danych stanowią przepisy prawa lub zawarta pomiędzy stronami umowa.
 6. W sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych ma charakter dobrowolny.