Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania  wizerunku

                 Ucznia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym

 

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny z siedzibą w Borzęcinie Dużym, przy ul. Warszawskiej 697
 2. Z Administratorem można się kontaktować telefonicznie (2272520524) lub mailowo: sekretariat@zspborzecin.pl
 3. Informujemy także, że wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować drogą e-mail: iod@zspborzecin.pl lub listownie, na adres Administratora podany wyżej, z dopiskiem INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
 4. Dane będą przetwarzane w celu promocji i budowania pozytywnego wizerunku placówki oraz relacji z wydarzeń organizowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych w postaci wizerunku jest art. 6 ust. 1 lit a. RODO
 6. Odbiorcami danych osobowych w postaci wizerunku mogą być organy władzy publicznej, prasa oraz instytucje współpracujące z placówką.
 7. Dane będą przechowywane przez cały okres trwania edukacji szkolnej i po jej zakończeniu lub do czasu wycofania zgody.
 8. Pani/Pana dziecko ma prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych
 9. Pani/Pana dziecko ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania sprzed wycofania zgody. Wycofanie zgody następuje w takiej samej formie, w jakiej została ona wyrażona.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych
 11. Dane Pani/Pana dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 12. Dane Pani/Pana dziecka nie będą przekazywane do państw spoza europejskiego obszaru gospodarczego.
 13. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami.

 

 

 

 

…………………………………………………….

 (miejscowość, data)

 

                  ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU DZIECKA

Zgodnie z ustawą z dn. 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. poz. 880 z póź. Zmianami) oraz art.7 ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dn. 27 kwietnia 2016r.

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie zdjęć zawierających wizerunek mojego dziecka …………………………………………………………………………………………… kl. ………………………

zarejestrowany podczas pobytu mojego dziecka w Zespole Szkolno – Przedszkolnym, w szczególności podczas uroczystości i zabaw, zajęć dydaktycznych oraz wycieczek. Wykorzystanie wizerunku ma na celu promowanie działalności przedszkola i szkoły oraz osiągnięć i umiejętności dziecka. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie niniejszej zgody przez cały okres trwania edukacji przedszkolnej i szkolnej oraz po jej zakończeniu. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż zdjęcia mogą zostać umieszczone w kronice, na szkolnych tablicach, w materiałach promocyjnych oraz na stronie internetowej ZS-P. Administratorem danych osobowych jest ZS-P w Borzęcinie Dużym (kontakt e-mail: sekretariat@zspborzecin.pl oraz z inspektorem danych osobowych: iod@zspborzecin.pl). Dane osobowe są przetwarzane na podstawie niniejszej zgody przez cały okres trwania edukacji przedszkolnej i szkolnej, po jej zakończeniu lub do czasu wycofania zgody. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania wizerunku ucznia ZS-P znajduje się na stronie internetowej szkoły.

 

……………………………………………………………………………

  (czytelny podpis rodzica)