PROCEDURA ZWALNIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ SZKOLNYCH W TRAKCIE ICH TRWANIA

 

 1. Ucznia można zwolnić w trakcie trwania zajęć tylko na pisemną prośbę rodzica (załącznik).
 2. Decyzję o zwolnieniu ucznia w trakcie trwania zajęć podejmuje wychowawca, nauczyciel lub dyrektor.
 3. Wychowawca, nauczyciel lub dyrektor może odmówić zwolnienia w przypadku braku wiarygodności pisemnej prośby, bądź uchybień formalnych. Wówczas kontaktuje się telefonicznie z rodzicami, w celu weryfikacji pisemnej prośby.
 4. W sytuacji nagłego pogorszenia się stanu zdrowia ucznia podczas zajęć pielęgniarka szkolna lub nauczyciel powiadamia telefonicznie o tym  rodziców, którzy są zobowiązani do odebrania dziecka ze szkoły.
 5. Chory uczeń może opuścić wcześniej szkołę tylko pod opieką rodzica lub innej uprawnionej osoby. Rodzic lub upoważniona osoba pozostawia kartę zwolnienia chorego ucznia.
 6. Fakt zwolnienia zostaje odnotowany w dzienniku jako „zwolniony”.

 

 

 

Karta zwolnienia ucznia

 

Proszę o zwolnienie w dniu  ………………………………………….. od godz. ………………………………………

…………………………………………………………………………………………… klasa ………………………….……………

                                   (imię i nazwisko ucznia)

 • Biorę na siebie odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo ucznia od wyżej wymienione godziny.
 • Uczeń: wróci do domu samodzielnie / zostanie odebrany przez osobę upoważnioną*

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko osoby odbierającej)

 

 • Tel. kontaktowy do rodzica/ opiekuna prawnego ………………………………………………………………….

 

 

…………………………………………………………….…                            ………………..……………………………………..…………….

(Podpis osoby przyjmującej zwolnienie)                                  (Czytelny podpis rodzica /

                                                                                                                       opiekuna prawnego)

 

 

* Niepotrzebne skreślić

 

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny

Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej Grupy Kampinos

Wstęp

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej Grupy Kampinos opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły i wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na złożeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa.

 

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej wraz z działaniami  profilaktycznymi skierowanymi do uczniów, rodziców i nauczycieli.

 

Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem:

 • wyników ewaluacji
 • wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,
 • wniosków i analiz zespołów klasowych.

Podstawowym celem realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, ryzykownym. Ważnym elementem realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego jest kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły.

Podstawowe zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego obejmują:

 • powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły,
 • zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań określonych w programie,
 • respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły (dyrektor, rada rodziców, samorząd uczniowski),
 • współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (np. udział organizacji i stowarzyszeń wspierających działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły),
 • współodpowiedzialność za efekty realizacji programu,
 • inne (ważne dla szkoły, wynikające z jej potrzeb, specyfiki).

 

 1. Misja szkoły

Jesteśmy Szkołą Podstawową im. Armii Krajowej Grupy Kampinos w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym, gmina Stare Babice, powiat Warszawski Zachodni. Działamy na rzecz naszych uczniów, ich rodziców i środowiska.

Chcemy wspólnie z rodzicami stworzyć wolną od zagrożeń, przyjazna dla dziecka szkołę, w której wszyscy czują się bezpiecznie i mogą się w pełni realizować.

Pracujemy systematycznie i konsekwentnie, dostosowując zadania do potrzeb oraz możliwości społeczności szkolnej i lokalnej. Dajemy świadectwo szacunku dla drugiego człowieka, kierujemy się zasadą obiektywizmu i równości. Dbamy o harmonijny rozwój dziecka. Jesteśmy otwarci na zmianę, gotowi do współpracy, wytrwale dążymy do doskonałości.

 

 1. Sylwetka absolwenta

 

Dążeniem Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej Grupy Kampinos jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. Chcemy, by nasz uczeń  kończący szkołę, posiadał następujące cechy:

 

był kulturalny:

 • nie używał wulgaryzmów,
 • przejawiał tolerancję wobec osób o odmiennych przekonaniach religijnych
  i kulturowych,
 • nie przejmował bezkrytycznie niewłaściwych wzorców zachowań,
 • umiał zachować się kulturalnie poza domem i szkołą np. w kinie, teatrze muzeum,
 • szanował symbole narodowe i inne,
 • odnosił się z szacunkiem do wszystkich pracowników szkoły i kolegów,
 • dbał o ,,dobre imię szkoły”, poprzez odpowiednie zachowanie,

 

był obowiązkowy i odpowiedzialny:

 • znał i wypełniał swoje obowiązki, regulowane Statutem Szkoły i Zasadami Oceniania
 • znał swoje prawa i potrafił domagać się ich respektowania,
 • był odpowiedzialny za zachowania własne i innych

 

umiał współpracować z innymi:

 • potrafił współdziałać i współorganizować pracę w grupie
 • rozumiał motywy zachowań swoich i innych ludzi,
 • postępował zgodnie z zasadami asertywności,

 

 

był wytrwały w dążeniu do celu:

 • potrafił planować swoje działania i konsekwentnie dążyć do realizacji,
 • nie zrażał się problemami i szukał wyjścia z trudnych sytuacji.

 

był uczciwy:

 • znał i stosował uniwersalne normy zachowań,
 • swoim zachowaniem wzbudzał zaufanie nauczycieli, rodziców, kolegów,
 • nie naruszał praw i interesów innych,
 • szanował własność prywatną i społeczną,
 • umiał przyznać się do nieuczciwego zachowania i ponieść jego konsekwencje.

 

był systematyczny:

 • systematycznie wypełniał obowiązki ucznia,
 • konsekwentnie realizował swoje zamierzenia.

 

dbał o zdrowie i bezpieczeństwo:

 • dbał o swoje zdrowie, wygląd i higienę osobistą, stosował zasady zdrowego trybu życia (racjonalnie się odżywiał, aktywnie wypoczywał, wystrzegał się używek),
 • świadomie dbał o środowisko naturalne,
 • przestrzegał podstawowych zasad ruchu drogowego,
 • potrafił przewidzieć konsekwencje niewłaściwych zachowań, unikał ich i wiedział do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacjach zagrożenia,
 • poznał zasady postępowania w razie wypadku.

 

był samodzielny i zaradny:

 • kształtował swój światopogląd i starał się nie ulegać niekorzystnym wpływom innych,
 • umiał rozwijać swoje zainteresowania,
 • był komunikatywny, zaangażowany w życie klasy, szkoły i domu rodzinnego.

 

rozumiał uczucia innych, znał swoje słabe i mocne strony:

–    potrafił nazwać uczucia własne i innych oraz sytuacje im towarzyszące w codziennych,
     naturalnych i sprowokowanych warunkach
–    rozpoznawał środki ekspresji uczuć (mowa ciała, mimika twarzy, głos, gest, spojrzenie).

 

 

 

 

III. Cele ogólne

Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

 • fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych,
 • psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej,
 • społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych,
 • aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:

 • współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta,
 • kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu , a decyzje w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych,
 • współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych,
 • wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną,
 • kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami,
 • doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów,
 • wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów,
 • kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym,
 • przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej,
 • wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:

 • poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach,
 • rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów,
 • kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji,
 • kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,
 • prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej,
 • doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego.

 

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:

 • dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych,
 • udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
 • przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.

Działalność profilaktyczna obejmuje:

 • wspieranie wszystkich uczniów w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
 • wspieranie uczniów, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych,
 • wspieranie uczniów, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.
 • Wspieranie uczniów, u których rozpoznano ryzyko lub objawy uzależnienia od telefonów komórkowych, internetu, gier komputerowych,

 

Działania te obejmują w szczególności:

 • realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,
 • przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej,
 • kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych, w tym cyberprzemocy i uzależnień od internetu,
 • doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych, nadmiernego korzystania z internetu i telefonów komórkowych,
 • włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych.

 

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na:

 

 • powrót do pełnej sprawności fizycznej
 • zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych,
 • utrwalenie wiadomości i umiejętności nabytych w nauczaniu na odległość,
 • wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej,
 • przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej (szkole, klasie – reintegracja),
 • wzbudzanie poczucia przynależności do grupy,
 • rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości,
 • budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej,
 • przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom (szczególnie uzależnień od internetu)
 • przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych,
 • utrwalanie u uczniów świadomego respektowania reguł sanitarnych przyjętych na czas epidemii COVID-19,
 • troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców.

 

Zadania profilaktyczne programu to:

 • zapoznanie z procedurami dotyczącymi postępowania w rygorze sanitarnym spowodowanym epidemią,
 • zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole,
 • znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły,
 • promowanie zdrowego stylu życia, (dbanie o kondycje fizyczną)
 • kształtowanie nawyków prozdrowotnych,
 • rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu
  i narkotyków),
 • eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej,
 • niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych i telewizji,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną tożsamość,
 • uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem.

 

Działania szkoły w realizacji zadań wychowawczych i profilaktycznych.

 

 1. Szkolenia i warsztaty wynikające z bieżących potrzeb placówki, skierowany do całej społeczności: uczniów, rodziców i nauczycieli. (tematy zostaną ujęte w załączniku) Szkolenia dotyczące wdrażania procedur Covidowych
 2. Zajęcia wspomagające dla uczniów wyrównujące braki wynikające z edukacji zdalnej w klasach IV – VIII
 3. Dodatkowe zajęcia sportowe – SKS
 4. programy profilaktyczne:

Program profilaktyczny finansowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 • Profilaktyka agresji i przemocy, motywacja do pracy, wzmacnianie poczucia własnej wartości – program skierowany do uczniów klas III-VI
 • Profilaktyka uzależnień chemicznych i behawioralnych, postawa asertywna– program skierowany do uczniów klas IV -VIII
 • Realizacja programu ,,Niewidzialna depresja” wśród uczniów klas ósmych

 

 

 1. Struktura oddziaływań wychowawczych
 2. Dyrektor szkoły:
 • stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole,
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
 • inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,
 • stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,
 • współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym, oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,
 • czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,
 • nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,
 • nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

 

 1. Rada pedagogiczna:
 • uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych,
 • opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu z Radą Rodziców ,
 • opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością
 • uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,
 • uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

 

 1. Nauczyciele:
 • współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,
 • reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia,
 • reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,
 • przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością a także depresją i innymi negatywnymi skutkami epidemii COVID-19,
 • przestrzegają reguł sanitarnych określonych w „Wytycznych MEiN, MZ, GIS”, obowiązujących w szkole w okresie epidemii COVID-19,
 • udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, skutków długotrwałej izolacji społecznej, ograniczeń i nieprzewidywalnych zmian związanych z epidemią COVID-19,
 • kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,
 • rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach,
 • wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia,

 

 1. Wychowawcy klas
 • diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,
 • rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów,
 • na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów,
 • przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy,
 • zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,
 • są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu,
 • oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami,
 • współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach,
 • wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,
 • rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,
 • dbają o dobre relacje uczniów w klasie,
 • podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych,
 • współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,
 • podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych

 

 1. Zespoły klasowe:
 • analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze,
 • ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli, w tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy,
 • przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej i profilaktycznej szkoły,
 • inne, wynikające ze specyfiki potrzeb danej szkoły
 • ustala indywidualne dostosowanie działań do aktualnej sytuacji rodzinnej i społecznej uczniów

 

 

 1. Pedagog szkolny/psycholog:
 • diagnozuje środowisko wychowawcze,
 • zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach,
 • współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki,
 • zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów,
 • współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów,
 • współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,

 

 

 1. Rodzice:
 • współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny (np. poprzez ankiety),
 • uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,
 • uczestniczą w zebraniach i dniach otwartych przez szkołę,
 • współpracują w organizowaniu imprez okolicznościowych,
 • zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,
 • współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,
 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów,
 • są świadomi wiodącej roli rodziny w wychowaniu swojego dziecka,
 • rada rodziców uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.

 

 1. Samorząd uczniowski:
 • jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,
 • uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,
 • prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,
 • reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,
 • propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,
 • dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,
 • może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

 

 

 1. Szczegółowe cele wychowawcze do realizacji w roku szkolnym 2020/2021 wynikające z diagnozy przeprowadzonej w szkole, w tym ewaluacji dotychczasowych programów wychowawczo – profilaktycznych

OBSZAR ROZWOJU INTELEKTUALNEGO

 1. Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów.
 2. Zwrócenie uwagi na utrwalenie wiadomości i umiejętności  nabytych w nauczaniu na odległość.
 3. Zwiększenie udziału uczniów w zajęciach pozalekcyjnych, w tym w zajęciach sportowych.
 4. Wszyscy uczniowie wymagający wsparcia uzyskają pomoc w odpowiedniej formie z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb.
 5. Wdrażanie i zachęcanie do samodzielnego zdobywania wiedzy i samorozwoju, poszerzania zainteresowań (szczególnie podczas nauki na odległość).

OBSZAR ROZWOJU SPOŁECZNEGO:

 1. Zapoznanie z nowymi procedurami bezpiecznego zachowania i przebywania na terenie placówki według zaleceń MEN i GIS w związku z trwającą epidemią Covid – 19.
 2. Zapobieganie wykluczeniu, piętnowaniu i izolowaniu osób po przebytej chorobie Covid – 19 lub kwarantannie.
 3. Integracja zespołów klasowych. Przeprowadzenie zajęć integracyjnych w klasach I i IV oraz w klasach z nowymi uczniami.
 4. Przeprowadzenie zajęć reintegrujących w pozostałych klasach.
 5. Rozumienie i respektowanie obowiązujących norm.
 6. Rozwijanie postaw prospołecznych i działań w zakresie wolontariatu.
 7. Porozumienie bez przemocy – realizacja programów.

OBSZAR ROZWOJU FIZYCZNEGO

 1. Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych.
 2. Kształtowanie nawyków higienicznych związanych z profilaktyką jamy ustnej (przeprowadzenie badań stomatologicznych w „Dentobusie”).
 3. W tym roku szkolnym będzie realizowany projekt ,,Szkoła promująca zdrowie”, zajęcia gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej.
 4. Zachęcenie do rozwoju fizycznego na zajęciach SKS oraz UKS (Uczniowskiego Klubu Sportowego).
 5. Zwrócenie uwagi na wszechstronny rozwój dziecka. Wprowadzenie gimnastyki śródlekcyjnej, dodatkowych zajęć ruchowych na świeżym powietrzu.
 6. Uczniowie są świadomi zależności pomiędzy odpowiednim stylem życia a zdrowiem.
 7. 100% uczniów jest świadomych zależności pomiędzy odpowiednim stylem życia a zdrowiem.
 8. 100% uczniów zna reguły sanitarne obowiązujące w czasie epidemii COVID-19.
 9. 100% uczniów zna zasady ochrony zdrowia psychicznego (w tym w sytuacji kryzysowej wywołanej epidemią COVID-19) oraz czynniki chroniące przed zagrożeniami wynikającymi z długotrwałej izolacji społecznej.

OBSZAR ROZWOJU EMOCJONALNEGO

 1. Analiza skutków nauki zdalnej i ryzyka uzależnień od środków nowoczesnej technologii.
 2. Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby.
 3. Przeprowadzenie zajęć z wychowawcami na temat umiejętności samooceny i rozpoznawania swoich predyspozycji (słabe i mocne strony).
 4. Wzmacnianie mocnych stron uczniów, budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby.
 5. Rozpoznawanie i nazywanie własnych emocji oraz sposoby radzenia sobie z nimi.
 6. Przeprowadzenie kampanii „depresJA” wśród uczniów związanej z problemem obniżonego nastroju i depresji, jako skutków izolacji społecznej wywołanej epidemią COVID – 19.

 

OBSZAR ROZWOJU DUCHOWEGO

 1. Upowszechnienie wiedzy na temat obowiązujących w szkole norm i wartości.
 2. Wychowawcy zapoznają uczniów i rodziców z systemem wartości przyjętych w koncepcji pracy szkoły oraz regulacjami prawa wewnątrzszkolnego, z tradycjami kultywowanymi przez szkołę oraz postawę patriotyczną.

 

 1. Harmonogram działań

 

SFERA Zadania Forma realizacji Osoby odpowiedzialne Termin
INTELEKTUALNA Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów

Przeprowadzenie diagnozy wiadomości i umiejętności po nauczaniu na odległość.

Przeprowadzanie w klasach diagnoz i ankiet wstępnych, obserwacje podczas bieżącej pracy nauczyciele,

wychowawcy

na bieżąco
Rozwijanie zainteresowań

i zdolności uczniów

Przygotowanie propozycji zajęć w zespołach przedmiotowych, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, konkursów.

Umożliwienie udziału w konkursach zewnętrznych mających wpływ na rekrutacje do szkół ponadpodstawowych.

Przeprowadzenie przez nauczycieli  zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem aktywizujących metod pracy, szczególnie z wykorzystaniem tablic interaktywnych

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zgodnie z harmonogramem zajęć prowadzonych przez konkretne osoby

 

 

Zgodnie z kalendarzem szkolnych uroczystości określających terminy konkretnych przedsięwzięć i osoby odpowiedzialne za ich przygotowanie

 

 

Rozwijanie umiejętności rozpoznawania własnych uzdolnień zajęcia z doradztwa zawodowego. wychowawcy, pedagog szkolny zgodnie z harmonogramem zajęć w poszczególnych klasach
Kształtowanie postawy twórczej Konkursy artystyczne i przedmiotowe wychowawcy, organizatorzy konkursów

 

Zgodnie z informacjami pojawiającymi się na stronie szkoły w zakładce konkursy
Kształcenie samodzielnego formułowania i wyrażania sądów

 

Propagowanie idei samorządności w pracach samorządu uczniowskiego Opiekunowie samorządu na bieżąco
Podnoszenie efektów kształcenia poprzez uświadamianie wagi edukacji i wyników egzaminów zewnętrznych

 

lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce, szkolne konkursy z nagrodami na najwyższą średnią , najładniejszy zeszyt, egzaminy próbne klas VII i VIII przewodniczący zespołów klasowych

dyrekcja

zajęcia zgodnie z harmonogramem opracowanym w zespołach klasowych dla poszczególnych klas
Uczenie planowania i dobrej organizacji własnej pracy.

Nauka samodzielnego zdobywania wiedzy.

Wdrażanie do pracy na odległość.

 

 

lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce, praktyczne sposoby zarządzania czasem na warsztatach prowadzonych przez pedagoga szkolnego,  pedagog szkolny wychowawcy, na bieżąco
  Wspomaganie rozwoju uczniów zajęcia w świetlicy środowiskowej nauczyciele zatrudnieni w świetlicy środowiskowej cały rok szkolny
MORALNA Kształtowanie szacunku do ludzi, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, prawidłowe rozumienie wolności jednostki oparte na poszanowaniu osoby ludzkiej działalność charytatywna, wolontariat szkolny

 

Opiekunowie wolontariatu cały rok szkolny
Rozwój poszanowania dziedzictwa narodowego i kształtowanie świadomości narodowej. Wskazywanie autorytetów i wzorców moralnych świętowanie rocznic i wydarzeń patriotycznych, lekcje wychowawcze na temat patriotyzmu,

 

nauczyciele zgodnie z kalendarzem uroczystości
Poznanie kultury rodzimej, zaznajamianie z kulturą regionu

 

na zajęciach z wychowawcą, edukacji plastycznej, muzycznej i polonistycznej oraz wychowaniu do życia w rodzinie nauczyciele na bieżąco, zgodnie z kalendarzem
Poznanie dorobku kulturalnego Europy, świata, wykształcenie postawy tolerancji i szacunku dla innych narodów, kultur, religii

 

dzień języków obcych

 

 

nauczyciele języków obcych, wychowawcy

 

wrzesień, czerwiec
Uczenie właściwego pojęcia tolerancji, odwagi w reagowaniu na niesprawiedliwość, krzywdę drugiego człowieka, agresję

 

warsztaty organizowane przez pedagoga szkolnego,

 

zajęcia z wychowawcą,

poświęcone tej tematyce,

pedagog szkolny,

 

 

 

wychowawcy klas

zgodnie z harmonogramem opracowanym przez pedagoga

 

Promowanie zdrowego stylu życia

 

 

 

 

 

 

 

Zapobieganie uzależnieniom

Podejmowanie działań na rzecz uzyskania certyfikatu ,,Szkoła promująca zdrowie” (m.in. program ,,Program dla szkół – owoce w szkole”, „Trzymaj formę”), dzień sportu, zajęcia o zdrowym stylu odżywiania się oraz znaczeniu ruchu w życiu człowieka prowadzone przez wychowawców

 

 

Przeprowadzenie ankiet i diagnoza uzależnień

 

 

 

Zajęcia na temat cyberprzemocy i uzależnień od internetu

nauczyciel WF, nauczyciele biologii i wychowania fizycznego, zaproszeni goście,

 wychowawcy klas

 

 

 

 

 

 

 

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i przeciwdziałania narkomanii

 

pedagog szkolny,

wychowawcy, specjaliści

zgodnie z harmonogramem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

październik 2021

 

 

 

 

 

cały rok szkolny

SPOŁECZNA  

Kształtowanie przekonania o społecznym wymiarze istnienia osoby ludzkiej, a także o społecznym aspekcie bycia uczniem szkoły

 

Omówienie zasad statutu szkoły i regulaminów szkolnych,

Zajęcia z wychowawcą poświęcone tej tematyce.

 wychowawcy wrzesień 2021
Uczenie działania zespołowego, tworzenia klimatu dialogu i efektywnej współpracy, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów.

Uczenie zasad samorządności i demokracji

 

Warsztaty z zakresu komunikacji społecznej, pracy w zespole, funkcjonowania wśród innych, analizy sytuacji problemowych i możliwości ich konstruktywnego rozwiązywania.

 

Wybory do samorządu uczniowskiego/wybory samorządów klasowych, bieżąca kontrola ich działalności,

 

pedagog szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

opiekunowie samorządów klas I III i IV -VIII

 

zgodnie z harmonogramem zajęć.

 

 

 

 

 

 

 

wrzesień

 

 

 

 

Kształtowanie aktywnej postawy wobec przyszłej pracy zawodowej oraz wymagań rynku pracy. warsztaty dla klas VII i VIII prowadzone przez pedagoga szkolnego, nauka poszukiwania pracy, analizy ofert, nauka wypełniania dokumentów związanych z podjęciem pracy zawodowej, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej przed podjęciem pracy

 

nauczyciel doradztwa zawodowego cały rok szkolny

 

EMOCJONALNA  

Nauka nabywania świadomości własnych słabych i mocnych stron, kształtowanie samoakceptacji, budowanie poczucia własnej wartości

zajęcia z wychowawcą poświęcone tej tematyce – wskazanie konkretnych zajęć pedagog szkolny,

wychowawcy

 

na bieżąco

Wzmocnienie wśród uczniów poczucia bezpieczeństwa oraz radzenia sobie z trudnymi emocjami oraz oswojenie strachu. zajęcia z pedagogiem szkolnym z wykorzystaniem kart pracy i ulotek udostępnionych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pedagog szkolny, wychowawcy, wicedyrektor Po powrocie uczniów do nauczania stacjonarnego
Kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów bez użycia siły zajęcia integracyjne w klasach, realizacja programu o przeciwdziałaniu agresji

 

pedagog szkolny,

wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zgodnie z konkretnymi terminami dla poszczególnych oddziałów

 

VIII. Zasady ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:

 • obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,
 • analizę dokumentacji,
 • przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • rozmowy z rodzicami,
 • wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli,
 • wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli, analizy przypadków.

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół ds. Ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego powołany przez dyrektora. Zadaniem Zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie wyników. Z wynikami prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana rada pedagogiczna i rada rodziców.

 

Program wychowawczo-profilaktyczny został uchwalony przez Radę Pedagogiczną 
w porozumieniu z Radą Rodziców.